Allmänna villkor

A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN'S CHAMPIONSHIP™ 2011/2013

INLEDNING

1. Omfattning

Nedanstående Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter till slutspelet i UEFA European Women's Championship™ 2011/2013 ("Allmänna Villkor") har utformats för att skapa en rättvis, korrekt och effektiv process för köp och användning av Biljetter till UEFA Dam-EM 2013. Försäljning och användning av Biljetterna omfattas av följande Allmänna Villkor samt andra eventuellt tillämpliga lagar eller regelverk (enligt definition under punkten "Regelverk" nedan) för tillträde till och användning av Arenorna för UEFA Dam-EM 2013.

2. Definitioner

Ansöknings-formulär betyder det dokument som en Sökande skickar in online för att ansöka om Biljetter.

Arena betyder samtliga lokaler i och i anslutning till de arenor där Matcherna spelas, inklusive alla områden till vilka det krävs en Biljett för att få tillträde och den omedelbara omgivningen till sådana områden.

Biljett betyder en biljett som ger rätt till inträde till UEFA Dam-EM 2013 enligt vad som anges på Biljetten.

Biljettinnehavare betyder varje fysisk person som innehar en Biljett.

Biljettportal betyder den plattform på vilken Sökande kan ansöka om Biljetter på adressen http://www.ticnet.se/artist/uefa-dam-em-2013-biljetter /913292.

Gäst betyder sådan fysisk person för vars räkning Sökande ansöker om Biljetter (eller till vilken han får överlåta sådana Biljetter) enligt dessa Allmänna Villkor.

Match betyder en match under slutspelet i UEFA Dam-EM 2013.

Ombud betyder varje ombud för Ticnet AB, Sankt Eriksgatan 60, Box 6639, 113 84 Stockholm.

Regelverk betyder bland annat följande:
• svenska lagar och författningar,
• regelverk för arena, och/eller
• UEFA:s och SvFF:s stadgar och regelverk.

SvFF betyder Svenska Fotbollförbundet, med registrerad adress på Evenemangsgatan 31 A, 171 23 Solna, ansvarig arrangör förr UEFA Dam-EM 2013 i Sverige.

Sökande betyder varje fysisk person med rättskapacitet att ansöka om Biljett till UEFA Dam-EM 2013 i enlighet med dessa Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter.

UEFA betyder Union des associations européennes de football, med adress Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Schweiz.

UEFA Dam-EM 2013 betyder slutspelet i UEFA European Women's Championship™ 2011/2013 som hålls i Sverige den 10 till 28 juli 2013.

B. BILJETTFÖRSÄLJNING

3. Köp av Biljetter

3.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn. I mån av tillgång kan Biljetter köpas genom följande distributionskanaler:
a. Online via Biljettportalen från den 14 februari 2013 fram till avspark i den valda Matchen. Ansökningar gjorda utanför denna tidsperiod kommer inte att behandlas. Endast Ansökningsformulär som är fullständigt ifyllda av Sökanden kommer att behandlas. Felaktigt ifyllt Ansökningsformulär medför att ansökningen avvisas.;

b. Genom Ombud från den 14 februari 2013 till dagen för Finalen. Mer information om platser och öppettider finns på Biljettportalen.

c. Från biljettkontoren vid respektive Arena. Mer information om adresser och öppettider för respektive Arena finns på www.svenskfotboll.se/damem2013.

3.2. Varje Sökande får ansöka om högst sex (6) Biljetter per Match inom en (1) priskategori. Ansökningar som överstiger detta antal är ogiltiga och kommer att avvisas. Om en Sökande skickar in fler än en ansökan kommer de inte att godkännas. UEFA, SvFF och deras ombud förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ogiltigförklara eller avvisa en ansökan. Falska ansökningar kan bli föremål för civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Större grupper som vill gå på en Match ska kontakta SvFF direkt.

3.3. Sökande är införstådda med att de inte kan garanteras platser i samma sektion av Arenan.

3.4. Varken UEFA eller SvFF ansvarar för skada som uppkommer till följd av att Sökande matat in felaktiga uppgifter, tekniskt fel på internet, fel i hårdvara eller mjukvara, eller att ansökan försvinner, är ofullständig eller oläslig (om inte skadan vållats genom försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF).

3.5. Vid insändande av Ansökningsformulär och/eller vid köp av Biljetter genom Ombud eller på biljettkontor vid Arena ska Sökande granska de Allmänna Villkoren som finns på http://svenskfotboll.se/damem2013 och kommer att finnas tillgängliga hos Ombuden och på Arenornas biljettkontor. Varje person som köper Biljetter är bunden av och förbinder sig att följa de Allmänna Villkoren för försäljning av Biljetter.

3.6. UEFA och/eller SvFF fastställer priser för Biljetterna och får efter eget gottfinnande anordna försäljningskampanjer.

C. TILLDELNING, BETALNING OCH LEVERANS AV BILJETTER

4. Tilldelning av Biljetter

4.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn och endast i mån av tillgång. Vid försäljning online via Biljettportalen kommer en godkänd Ansökan omgående att bekräftas och en bekräftelse kommer efter godkänd betalning att sändas till den Sökande med e-post.

4.2. Ett begränsat antal Biljetter till rullstolsplatser kommer att finnas för personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bevista en Match utan rullstol. Dessutom kommer en gratis Biljett att tillhandahållas för en medföljande person som bevistar Matchen tillsammans med den rullstolsbundrne. Antalet platser och dessas placering beror på varje Arenas utformning. Dessa Biljetter måste köpas genom Biljettportalen.

5. Betalning och leverans av Biljetter

5.1. Betalning för Biljetter som köps via Biljettportalen kan endast ske med ett giltigt kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen), eller genom internetbank, fram till avspark i den valda Matchen.

5.2. Biljettköp vid Arena och hos Ombud kan betalas med kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen).

5.3. Alla betalningar görs i svenska kronor (SEK). Totalbeloppet ska inkludera mervärdesskatt (moms) och eventuellt gällande leveransavgifter och/eller administrativa avgifter. Kostnaderna för dessa ska tydligt anges vid behandlingen av varje ansökan.

5.4. Det måste finnas tillräckligt med pengar på kontot för att betala Biljetterna. Om det inte finns täckning för hela biljettkostnaden har UEFA och SvFF rätt att makulera tilldelade Biljetter och tilldela dem till annan Sökande.

5.5. Alla köp blir bindande när betalning mottagits. Biljettinnehavare får inte återlämna eller byta ut betalda Biljetter utan föregående skriftligt medgivande av SvFF.

5.6. Om en Sökande önskar leverans via post och detta ryms inom tidsramarna, skickas Biljetterna inom tre till fem (3-5) arbetsdagar med expressförsändelse till den leveransadress som Sökanden uppgivit i det Ansökningsformulär som insänts till UEFA och SvFF via Biljettportalen.

5.7. Om en Sökande önskar hämta ut Biljetterna vid Arenan eller hos ett Ombud gäller e-postbekräftelsen som kvitto på betalning av Biljetten. E-postmeddelandet ska skrivas ut och uppvisas tillsammans med giltig ID-handling med foto av godkänd Sökande eller någon av dennes Gäster på Arenans biljettkontor eller hos Ombud för utbyte mot de förbetalda Biljetterna. Biljetter kan avhämtas på respektive Arenas biljettkontor eller hos Ombud av Sökanden eller dennes Gäster från inköpsdagen fram till en timma före avspark på Matchdagen.

5.8. Dubbletter av Biljetter utfärdas inte under några omständigheter. Inte i något fall ansvarar UEFA eller SvFF för förlorade Biljetter eller för försenad leverans som orsakats av störning eller avbrott i postgången eller av att ofullständiga eller felaktiga personuppgifter eller adresser uppgivits i Ansökningsformuläret, eller som inte är hänförlig till försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF.

5.9. På begäran ska Sökande uppge namn, pass- eller personnummer och adress för sig själv och för eventuella Gäster. Sökande ansvarar fullständigt och ovillkorligen för att deras Gäster är införstådda med, samtycker till och kommer att följa dessa Allmänna Villkor och andra tillämpliga lagar och regelverk.

D. ANVÄNDNING AV BILJETTER

6. Inträde

6.1. Inträde till Arenan medges endast mot uppvisande av en hel och giltig Biljett för varje person och att identiteten, på begäran, kan styrkas genom ID-handling med foto och giltig underskrift. Biljettinnehavare som lämnar Arenan släpps inte in igen.

6.2. Barn (0 till 14 år) som bevistar UEFA Dam-EM 2013 måste ha sällskap av vuxen över arton (18) år och måste ha en egen giltig Biljett till Matchen.

6.3. Så långt det är tillåtet enligt gällande lag friskriver sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och ombud) från ansvar för varje förlust, personskada eller annan skada som, oavsett orsak, drabbar Biljettinnehavare. Innehav av en Biljett utgör ett ovillkorligt godkännande från Biljettinnehavarens sida av de Allmänna Villkoren och medför en skyldighet för Biljettinnehavaren att respektera och följa dessa. Vid brott mot de Allmänna Villkoren från Biljettinnehavarens sida, förbehåller sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och agenter), rätten att makulera Biljettinnehavarens Biljetter och behålla den betalning som mottagits för dessa.

6.4. Inträde till Arenan kommer att vägras alla personer som är påtagligt påverkade av alkohol, narkotika eller annan substans som påverkar deras uppträdande, samt alla personer som uppträder eller kan befaras uppträda våldsamt, farligt eller störa den allmänna ordningen.

Om sådana personer ändå lyckas ta sig in i Arenan kommer de att avvisas. I sådana fall utgår ingen återbetalning eller ersättning. Biljettinnehavare samtycker till att underkasta sig kontroller och undersökningar enligt de instruktioner som meddelas av säkerhetspersonalen och enligt tillämplig lag.

6.5. Både UEFA och SvFF har rätt att kräva strikt efterlevnad av de Allmänna Villkoren och Regelverken. Alla Biljetter förblir UEFA:s egendom och får inte överlåtas, med undantag för vad som anges i Artikel 6.7. Vid brott mot de Allmänna Villkoren blir Biljetterna ogiltiga. Inträde till Arenan kommer att vägras alla Biljettinnehavare som bryter mot de Allmänna Villkoren och Biljetterna ska på begäran av UEFA eller SvFF (eller någon av deras behöriga representanter som är närvarande i Arenan) överlämnas till SvFF.

6.6. Sökande ska köpa Biljetter uteslutande för sitt eget, eller i förekommande fall, för sina Gästers personliga bruk. Varje annan användning är förbjuden. Köpare får inte köpa Biljetter som ombud för en annan person.

6.7. Sökande ska behålla en (1) Biljett för sitt eget personliga bruk och överlåta de återstående Biljetterna till sina Gäster för deras personliga bruk, dock under förutsättning att överlåtelsen sker till ett pris som inte överstiger Biljetternas nominella plus en proportionell andel av de administrativa avgifter som anges i de Allmänna Villkoren. Med undantag för vad som stadgas i föregående mening får Biljettinnehavare inte sälja, utbjuda till försäljning, utauktionera (för sig eller tillsammans med andra föremål), återförsälja eller på annat sätt överlåta Biljetterna utan föregående skriftligt medgivande av UEFA och SvFF.

6.8. Sökande försäkrar att både de själva och deras Gäster är införstådda med och kommer att efterleva dessa Allmänna Villkor.

6.9. Varje Biljettinnehavare är införstådd med att alla personer som säljer eller på annat sätt förfogar över Biljetterna utan uttryckligt godkännande från UEFA och SvFF kommer att anmälas till myndigheterna.

6.10. Sökande är, genom insändandet av sin ansökan, införstådd med att Biljetterna utställs med förbehåll för de lokala lagar, regelverk eller regler som kan gälla för den Arena där Matchen spelas.

E. SÄKERHET OCH SKYDD

7. Uppträdande i Arenan

7.1. För att upprätthålla säkerheten ska alla personer som bevistar en Match på begäran av polis, funktionär, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer vid varje tidpunkt samarbeta (om så begärs) genom att:

a. för kontroll överlämna giltig Biljett och ID-handling med foto;
b. medge kontroller, kroppsvisitationer och lämna ifrån sig förbjudna föremål;
och
c. följa de instruktioner och riktlinjer som meddelas av all sådan personal.

7.2. Ingen person släpps in i Arenan om denne är påverkad, eller om denne innehar, använder, medför eller försöker smuggla in exempelvis något av följande föremål:

a. alla slags vapen eller föremål som kan användas som vapen;
b. alla föremål, material eller substanser som kan utgöra ett hot mot säkerheten eller den allmänna ordningen eller som kan störa Matchen eller orsaka person- eller sakskada;
c. alla slags projektiler, såsom bultar, trä- eller metallstycken, sten, glas, burkar, flaskor (oavsett om de är fyllda med brännbara vätskor) samt förbjudna behållare som innehåller eller kan innehålla vätska och som, om de kastas, skulle kunna orsaka personskada;
d. brännbara eller explosiva ämnen, vätskor och gaser, fyrverkerier eller bloss av alla slag;
e. alkoholhaltiga drycker, mediciner, narkotika, stimulantia eller liknande substanser;
f. banderoller eller andra skyltar med stötande, kränkande, provokativa, politiska, rasistiska eller sekteristiska texter eller budskap, eller reklammaterial/material för kommersiella ändamål;
g. flaggor, flaggstänger, banér, märken, huvudbonader, uppblåsbara föremål eller symboler som kan störa ordningen, hota säkerheten eller skymma sikten för andra åskådare;
h. djur - utom ledarhundar (efter godkännande i förväg från SvFF);
i. alla slags föremål och material för reklamsyfte eller kommersiellt ändamål, såsom exempelvis dokument, flygblad, broschyrer, utstyrslar, märken, skyltar, symboler, banderoller eller liknande; eller
j. andra föremål som upptäcks av polis, funktionärer, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer och som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende.

7.3. När en åskådare befinner sig inne i Arenan får denne inte:

a. kasta, slänga, skjuta eller tända eld på något föremål;

b. uppföra sig störande eller våldsamt eller på något sätt uppmana till våld, rasism, sekterism eller främlingsfientlighet på ett sätt som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende;

c. ge uttryck för nationalistiska, politiska, religiösa, etniska och/eller rasistiska idéer eller åsikter;

d. framkalla fara för sin egen eller för annan persons liv eller säkerhet eller i något avseende skada någon annan person;

e. klättra upp i belysningsmaster, stängsel eller på tak, avbytarbänkar och andra anordningar och byggnader eller stå på sätena;

f. vid någon tidpunkt stå på planen eller någon plats runt planen;

g. stå upp på Arenans sittplatssektioner;

h. röka inom Arenan;

i. flytta från en sektion till en annan, om detta inte är tillåtet;

j. vid någon tidpunkt orsaka person- eller sakskada; eller

k. stanna kvar i Arenan längre än Matchen pågår eller omedelbart efter Matchen uppehålla sig i, blockera eller på annat sätt använda område som är avsett att användas vid eventuell fara, som till exempel nödutgångar, ingångar, trappor, trappavsatser etc.

F. ÖVRIGT

8. Kommersiella aktiviteter

8.1. Biljetter får inte användas för kommersiellt ändamål såsom exempelvis reklam, marknadsföring, vinst i tävling eller sweepstake utlottning eller som del i representations- eller paketresa (som till exempel kombinerar flyg, hotell och Biljetter) utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA och SvFF.

8.2. Ingen person får bedriva reklamaktiviteter eller andra kommersiella aktiviteter i Arenan, inklusive utsändning av matchresultat, statistik eller andra uppgifter, utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA.

8.3. Det är förbjudet för personer som uppehåller sig i Arenan att använda eller inneha varor i kommersiellt syfte eller reklamsyfte liksom att utbjuda, sälja eller inneha varor i försäljningssyfte, såsom exempelvis drycker, mat, souvenirer, Biljetter, kläder, reklamartiklar och/eller andra kommersiella varor. Alla sådana varor får tas bort eller tillfälligt konfiskeras av polis och/eller funktionärer och/eller andra behöriga personer.

9. Inspelning av ljud och bild

9.1. Alla personer som bevistar en Match är införstådda med att deras bild och ljudet av deras röst utan avgift ersättning får användas i direktsänd eller inspelad video eller annan utsändning av rörliga bilder, stillbilder eller annan existerande och/eller framtida mediateknik.

9.2. Personer som bevistar en Match får inte inspela och/eller utsända ljud, bild och/eller skildring av Arenan eller Matchen (eller resultat och/eller statistik från Matchen) annat än för privat bruk. Således är det strängt förbjudet att genom internet, radio, television eller annat nu existerande och/eller framtida medium, helt eller delvis, sprida ljud, bild, skildring, resultat eller statistik från Matchen eller att medverka till att sådana aktiviteter bedrivs av andra personer.

10. Brott mot Allmänna Villkor och Regelverk

10.1. Biljettinnehavare som uppför sig i strid mot de Allmänna Villkoren eller vars Biljetter inte har anskaffats i enlighet med de Allmänna Villkoren kommer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Biljettinnehavare är skyldig att på begäran redogöra för hur, var och från vem de förvärvat sina Biljetter.

10.2. UEFA och SvFF förbehåller sig alla rättigheter enligt lag.

11. Obehöriga Åskådare

11.1. Personer som ålagts tillträdesförbud vid fotbollsmatcher av behörig myndighet eller regulatoriskt idrottsorgan får inte ansöka om eller köpa Biljetter. Om denna situation ändå skulle uppstå kommer sådana personer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Rätten till ytterligare sanktioner förbehålles.

12. Ersättning

12.1. Sökande och deras Gäster ansvarar för användningen av alla Biljetter de tilldelats och förbinder sig att ersätta UEFA och SvFF och hålla dessa skadeslösa för alla skador och skadeståndsanspråk som uppkommer i samband med, till följd av eller genom avtalsbrott mot Allmänna Villkor och Regelverk.

13. Skydd av personuppgifter

13.1. Sökande är införstådda med att de personuppgifter som lämnats av dem i Ansökningsformuläret registreras, lagras och används av SvFF och dennes Ombud. Sökande som köper Biljetter samtycker till att deras personuppgifter behandlas för att organisera och genomföra Matchen (särskilt med avseende på Biljettförsäljning och/eller eventuella säkerhetsåtgärder).

14. Oförutsedda Händelser

14.1. SvFF och UEFA förbehåller sig rätten att ändra tid, datum och plats för Matcherna på grund av oförutsedda extraordinära händelser: force majeure och/eller säkerhetsskäl eller andra beslut som fattas av behörig myndighet och som påverkar någon av de Matcher som spelas i Arenorna.

14.2. Om någon Match inställs, flyttas, uppskjuts eller omspelas är Sökande bunden av de allmänna villkor som i vederbörlig ordning fastställts av SvFF och UEFA för återbetalning för Biljetter som köpts av Sökande, dock under förutsättning att återbetalning endast görs till Sökande och inte till deras Gäster och endast med det nominella beloppet för varje Biljett som köpts av sådan Sökande.

15. Enskild bestämmelses ogiltighet och Ändringar

15.1. Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren skulle befinnas ogiltig, utan verkan eller icke verkställbar av behörig domstol eller annan myndighet ska återstående bestämmelser i de Allmänna Villkoren förbli gällande som om sådan ogiltig, verkningslös eller icke verkställbar bestämmelse inte funnits.

15.2. Inom de gränser som anges i lag förbehåller sig UEFA och SvFF en absolut rätt att från tid till annan ändra de Allmänna Villkoren för att säkerställa ett lämpligt och säkert genomförande av Matcherna i Arenorna. Sökande kommer att underrättas om sådana ändringar om de i väsentligt avseende påverkar Sökandes rättigheter som konsument. Uppdaterade versioner ska hållas tillgängliga på Biljettportalen och kan på begäran erhållas från SvFF under den adress som anges i Artikel 2.

16. Språkversioner

16.1. Dessa Allmänna Villkor har upprättats på engelska och översatts till svenska. Vid avvikelse mellan det engelska originalet och den översatta texten ska den engelska texten äga företräde.

17. Tillämplig lag och Forum

17.1. De Allmänna Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

17.2. Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av behörig domstol i Stockholm, Sverige. UEFA och SvFF förbehåller sig dock rätten att väcka talan vid behörig domstol i svarandens hemort.

18. Information

18.1. Alla förfrågningar besvaras av de kundserviceombud som utsetts av SvFF för biljettförsäljningen till UEFA Dam-EM 2013:

Per telefon av Ticnet AB (personal som talar engelska och svenska).
Inom Sverige: 077-170 70 70
Från utlandet: +46 (0) 77 – 170 70 70
Arbetstider: 8.00 - 20.00 måndag till fredag

För all övrig information hänvisas till www.ticnet.se